Ekonomia - Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy

Procedura recenzowania


Procedura recenzowania

Redakcja Zeszytów Naukowych Ekonomia informuje, że procedura recenzowania artykułów w czasopiśmie jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zawartymi w opracowaniu „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, publikacja dostępna pod adresem www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2014_02/307f933b1a75d6705a4406d5452d6dbf.pdf


Przebieg procedury

 1. Nadesłane teksty są poddane ocenie pod względem formalnym (przekazanie wymaganej dokumentacji i zgodność z zasadami redakcyjnymi) oraz merytorycznym (zgodność z profilem czasopisma) w pierwszej kolejności przez Redakcję.
 2. Po akceptacji Redakcji lub naniesieniu zasugerowanych przez redakcję zmian tekst artykułu przesyłany jest do recenzenta spoza członków redakcji.
 3. Redakcja Zeszytów Naukowych Ekonomia dobiera recenzentów pod względem ich rzetelności oraz posiadających odpowiednie kompetencje w danej dziedzinie.
 4. Redakcja dokłada starań, aby recenzenci nie byli osobami zatrudnionymi (w rozumieniu przepisów prawa pracy) w jednostce wydającej czasopismo. Redakcja zapewnie by osoba recenzenta pozostawała w zależności służbowej ani w bliskich stosunkach osobistych czy stosunkach pokrewieństwa i powinowactwa z osobą, której artykuł podlega recenzji.
 5. Osoba otrzymująca propozycję przygotowania recenzji zobowiązana jest starannie ocenić swoje kompetencje merytoryczne oraz praktyczne możliwości sporządzenia recenzji w wyznaczonym przez Redakcję terminie.
 6. Z recenzentem podpisywana jest umowa, w której zawarte jest oświadczenie recenzenta o braku okoliczności określonych w pkt. 4. W umowie zawarte są wymogi formalne odnoszące się do recenzji.
 7. W przypadku, gdyby w czasie wykonywania recenzji pojawiły się okoliczności wystąpienia konfliktu interesów lub miały miejsce okoliczności sprawiających, że o taki konflikt interesów strony postępowania mogą być podejrzewane recenzent na obowiązek niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Redakcję.
 8. Redakcja powstrzymuje się od sondowania opinii recenzenta lub wywierania na niego nacisków – zarówno w okresie poprzedzającym zawarcie umowy o przygotowanie recenzji, jak i w czasie jej wykonywania przez recenzenta.
 9. Redakcja zapewnie poufność i anonimowość recenzji. Dane recenzenta nie są ujawniane autorem recenzowanych artykułów; przekazuje się jedynie uwagi recenzyjne.
 10. Recenzja ma formę pisemną i kończy się wnioskiem o dopuszczeniu, dopuszczeni warunkowe lub nie dopuszczenie artykułu do publikacji.
 11. Autorzy są informowani o wynikach recenzji oraz zobligowani są do uwzględnienia w ostatecznej formie artykułu zawartych w niej uwag.
 12. Redakcja zastrzega sobie możliwość powołania dodatkowych recenzentów w przypadkach, gdyby dochodziło do sytuacji spornych.


Wyższa szkoła Godpodarki